RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA la 31 decembrie 2022


Anul: 2022

LEXEXPERT AUDIT SRL (denumita in continuare “Societatea”), publica in continuare raportul privind transparenta, in conformitate cu Art. 68, pct. d) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale si ale situațiilor financiare anuale consolidate, in calitatea sa de firma care efectuează servicii de audit statutar, înregistrata la ASPAAS cu nr. FA1047 si la CAFR la nr. 1047.
Toate datele prezentate in continuare se refera la data de 31 decembrie 2022, daca nu se specifica altfel.

DESCRIEREA FORMEI LEGALE SI A ASOCIATILOR

Societatea este înregistrata ca societate cu răspundere limitata in Romania sub denumirea de LEXEXPERT AUDIT S.R.L.
Asociații principali sunt :

CONSTANTIN AURELIAN 100%

DESCRIEREA STRUCTURII CONDUCERII FIRMEI
Societatea funcționează in baza Legii nr 31/1990. Conducerea administrativa este asigurata de un administrator – Aurelian Constantin.
Directorul General al societății asigura conducerea executiva a societății.
Pentru realizarea obiectivelor sale, societatea este organizata in 2 departamente (audit și contabilitate), prin care se asigura toata gama de servicii pentru orice entitate, inclusiv impozite, taxe, reorganizarea întreprinderilor, resurse umane, etc.

DESCRIEREA SISTEMELOR INTERNE DE ASIGURARE A CALITĂȚII SI CONTROL INTERN
Societatea are in aplicare un sistem intern de control al calității care este in conformitate cu standardul de calitate ISQC1 emis de către IFAC.
Acest standard stabilește elementele necesare pentru asigurarea unui mediu de control intern care sa conducă la creșterea si menținerea calității auditului realizat de către Lexexpert Audit SRL.
Responsabilitatea conducerii privind asigurarea controlului intern
Partenerii accepta responsabilitatea de a promova si conduce cultura de asigurare a calității in cadrul firmei si de a furniza si întreține acest mediu prin instrumente practice pentru a sprijini calitatea angajamentelor.
Partenerii si conducerea sunt implicați in stabilirea structurii de raportare si exploatare a firmei.
Cerințe de etica
Partenerii sunt responsabili pentru adoptarea unor reguli si proceduri de respectare a eticii.
Aceste responsabilități includ:
• Întreținerea politicilor privind etica;
• Identificarea modificărilor de politici, in cazul in care acestea sunt legate de etica;
• Orientarea si asistenta in probleme care privesc etica partenerilor si angajaților;
• Întreținerea listei de clienți, mai ales a listei entităților de interes public (pentru
scopuri de independenta);
• Monitorizarea conformității cu politica firmei si procedurile privind etica;
• Raportarea cazurilor de neconformitate cu politicile firmei către conducere; si
• Coordonarea activităților de training privind etica

Acceptarea si continuarea relațiilor cu clienții
La nivelul Lexexpert Audit SRL s-au adoptat masuri prin care clienții potențiali trec printr-un proces de verificare pe baza unor criterii specifice, înainte de a fi acceptați.
Aceste criterii includ:
• Reputația conducerii
• Practici si metode contabile aplicate
• Riscul de conflict de interese
• Risc de etica
• Riscuri financiare
Pentru continuarea relației cu clientul se revizuiesc criterii care au stat la baza acceptării si daca au existat modificări pe parcursul angajamentului.

Resurse umane
Firma recunoaște valoarea si autoritatea responsabilului HR in toate aspectele de resurse umane. HR are responsabilități care include:
• Întreținerea politicilor de resurse umane;
• Identificarea modificărilor necesare de politici care rezulta din modificări ale legislației muncii si a
reglementarilor pentru a rămâne competitiv pe piață;
• Îndrumă si da consultanta in aspecte legate de resurse umane;
• Întreținerea sistemelor de evaluare a performantelor profesionale;
• Daca se solicita, recomandarea de acțiuni specifice si proceduri adecvate circumstanțelor (disciplina, recrutare, etc);
• Programarea dezvoltării profesionale in cadrul firmei;
• Întreținerea fișierelor de personal (inclusiv declarațiile anuale de independenta, acordurile de confidențialitate si rapoartele de pregătire profesionala continua); si
• Dezvoltarea si furnizarea formarii de orientare.

Realizarea angajamentelor
Prin intermediul politicilor si procedurilor si sistemului de control al calității, firma solicita ca angajamentele sa fie realizate in conformitate cu standardele profesionale (ISA) si cerințele legale aplicabile.
Sistemele de funcționare ale societății asigura in mod rezonabil ca firma si partenerii săi si angajații planifica, supervizează si revizuiesc angajamentele si produc rapoarte care sunt adecvate circumstanțelor.
In momentul realizării angajamentului toți partenerii si angajații trebuie:
• Urmeze si sa adere la planificarea, supervizarea si revizuirea politicilor;
• Sa utilizeze (modificând in mod adecvat) modelele de foi de lucru puse la dispoziție de către firma, ca si instrumentele informatice, de cercetare si documentare;
• Sa urmeze si sa adere la respectarea prevederilor de etica ale profesiei si a le firmei;
• Sa realizeze munca lor la standardele firmei cu atenție si grija;
• Sa documenteze munca lor, analizele, consultările si concluziile in mod
suficient si adecvat;
• Sa finalizeze munca lor cu obiectivitate si integritate, in timp util si cu eficienta si sa documenteze munca într-o maniera sistematica si completa;
• Sa asigure comunicarea adecvata cu clientul, reprezentarea si ca responsabilitățile fiecăruia sunt clar definite si comunicate.; si
• Sa asigure ca raportul emis reflecta munca realizata si scopul care a fost intenționat prin definirea angajamentului.
Monitorizare
Firma se bazează pe fiecare partener si angajat la toate nivelurile sa monitorizeze in mod informal si sa întărească calitatea, etica si standardele profesionale si ale firmei. Monitorizarea este intrinseca fiecărui aspect al muncii profesionale. Partenerii si angajații care se afla in poziții de unde pot lua decizii sau sa coordoneze munca altora vor avea niveluri ridicate de responsabilitate.

Asigurarea calității la nivel de firma
Lexexpert Audit SRL aplica proceduri de asigurare a calității care includ acceptarea clienților, realizarea planului de audit, rezumatul procedurilor, revizuirea raportului de audit si a documentelor de lucru selectate. Sistemul de control intern existent in cadrul societății se revizuiește cel puțin o data la 3 ani, asigurând-se astfel garanția asigurării calității activităților desfășurate in firma.
Lexexpert Audit SRL este certificata ISO 9001

Asigurarea calității de către Lexexpert Audit SRL
Declarația conducerii
Conducerea este mulțumita de modul de desfășurare a sistemului de control al calității la nivelul societății, acesta desfășurând-se intr-un mod rezonabil la nivelul standardelor profesionale in vigoare si a cerințelor si reglementarilor legale in circumstanțele actuale.

INDICAREA DATEI LA CARE A AVUT LOC ULTIMA ANALIZA INDEPENDENTA PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII
Ultima data la care Camera Auditorilor din Romania a efectuat analiza privind asigurarea calității Lexexpert Audit SRL SRL a fost anul 2020. Analiza interna pentru asigurarea calității s-a efectuat in iulie 2022.

DECLARAȚIE PRIVIND POLITICILE DE INDEPENDENTA APLICATE LA NIVEL DE FIRMA, CARE CONFIRMA CA A AVUT LOC O VERIFICARE INTERNA A MODULUI IN CARE A FOST RESPECTATA INDEPENDENTA
Politicile si procedurile societății cu privire la independentă sunt in conformitate cu cele prevăzute de OUG 90/2008 privind auditul statutar si cele stabilite prin Codul Etic IFAC, adoptat de Camera Auditorilor din Romania.
Lexexpert Audit SRL aplica proceduri de verificare a independentei obligatorii. Acestea constau in principiu in următoarele:
Toți angajații Lexexpet Audit SRL trebuie sa semneze o declarație de independenta in fiecare an.
Toți profesioniștii cu responsabilități in luare deciziilor la nivel de misiune la client trebuie sa declare interesele financiare, daca exista.
Pentru fiecare client, la nivel de acceptare a acestuia, se aplica proceduri si teste de independenta.

Toți auditorii statutari ai Lexexpert Audit SRL respecta normele de pregătire profesionala ale Camerei Auditorilor din Romania.
Programul de pregătire continua cuprinde :
-cursurile obligatorii organizate de către CAFR in Romania (40 ore pe an)
-training intern in cadrul societății

CIFRA TOTALA DE AFACERI DIVIZATA PE ONORARII DIN AUDITUL STATUTAR AL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE SI AL SITUAȚILOR FINANCIARE CONSOLIDATE SI ALTE SERVICII CARE NU SUNT DE AUDIT

Cifra de afaceri Lexexpert Audit SRL in anul 2022:

– Audit financiar-contabil (inclusiv statutar) : 498.574 ron
– Alte servicii: 86.528 ron
Total: 585.102 Ron

INFORMAȚII PRIVIND BAZA PENTRU REMUNERAREA PARTENERILOR
Remunerarea partenerilor societății se face in funcție de responsabilități, aria de cuprindere si performantele realizate cu respectarea reglementarilor in domeniu.
Toți partenerii si salariații sunt supuși unor evaluări ale performantelor in funcție de atingerea obiectivelor stabilite, demonstrarea calificărilor si competentelor, conduitei si aderarea la valorile firmei. Toate procedurile de evaluare si monitorizare sunt stabilite prin programul de evaluare a performantelor personalului.

Entități de interes public pentru care este efectuat auditul statutar de către Lexexpert Audit SRL pentru exercițiul financiar 31 decembrie 2022
– IFB FINWEST SA Arad;
– Edilitar Salub-Term Macin
– Modern Calor SRL Botosani

Lexexpert Audit SRL

Raport privind transparenta Lexexpert Audit SRL Galati


lexexpert audit

 

 

 1. Structura juridică a firmei de audit

Denumirea societății: LEXEXPERT AUDIT SRL

Societatea funcționează ca o societate cu răspundere limitată înființată în baza Legii societăților nr.31/1990 cu toate modificările și completările ulterioare.

Sediul social: Galati, str Navelor nr 8S1, judetul Galati

Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Galati: J17/11/2011.

Cod unic de înregsitrare fiscală: RO 27883213

Cod CAEN activitatea principală: 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanța in domeniul fiscal.

Nr.salariați: 4.

Capital social: 200 lei.

Asociații societății: Constantin Aurelian 100%

Societatea  Lexexpert     Audit SRL este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România si Corpului Expeților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

 

 1. Auditorul financiar sau firma de audit nu face parte dintr-o retea.

 

 1. Structura de guvernanță a firmei Lexexpert Audit SRL

 

Administratorul societății este Constantin Aurelian, director economic Toader Marina-stagiar anul 3 CAFR..

 

 1. Sistemul de control intern de calitate a auditorului financiar sau al firmei de audit

 

Societatea Lexexpert Audit SRL aplică politici și proceduri de control intern al calității bazate pe Standardul Internațional privind Controlul Calității (ISQC1), emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) precum și pe Codul de Etică pentru Profesioniștii Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili adoptat de CAFR și CECCAR.

 

 

Aceste politici și proceduri sunt incluse în Manualul de management al calității și Manualul de proceduri operaționale.

 

Societatea va adopta orice politici și proceduri suplimentare concepute să respecte regulile și standardele emise de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar („ASPAAS”) și de alte autorități de reglementare relevante, precum și cerințele legale și alte reglementări aplicabile.

 

Declarația Administratorului Lexexpert Audit SRL cu privire la eficacitatea funcționării sistemului de control intern de calitate:

 

Măsurile și procedurile care stau la baza sistemului de control al calității pentru Lexexpert Audit SRL, urmăresc să ofere un grad rezonabil de asigurare că serviciile de audit statutar efectuate de societatea noastră respectă legislația și reglementările în vigoare.

Datorită limitărilor sale inerente, sistemul de control al calității nu încearcă să ofere o asigurare absolută că ar putea fi prevenite și detectate toate potențialele neconformități cu legislația și reglementările în vigoare.

Administratorul societății a luat în considerare:

 • proiectarea și funcționarea sistemului de control al calității;
 • constatările în urma diferitelor programe de conformitate efectuate de către conducere, și
 • constatările în urma inspecțiilor autorităților de reglementare și, acțiunile ulterioare de monitorizare și/sau remediere.

Considerând toate aceste probe luate împreună, administratorul Lexexpert Audit SRL confirmă cu un grad rezonabil de asigurare că sistemele de control al calității din societatea noastră funcționează eficient.

 

 1. Data la care a avut loc cea mai recentă verificare a asigurării de calității:de la CAFR in 2013 si de la BQCert 2016.

 

 1. Lista cu angajamentele de audit statutar efectuate în cursul exercițiului financiar precedent, făcând distincție între entitățile de interes public, așa cum sunt definite la art.2 pct.12 din Legea nr.162/2017 și alte entități.
Tip Entitate Tip actionariat
Edilitar Salub Term SRL Macin jud Tulcea Public, Consiliul Local Macin
SSIF IFB FINWEST S.A. Arad Privat, diversi actionari
Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in Insolventa Public, Consiliul Judetean Constanta

 

 

 1. Declarația Administratorului Lexexpert Audit SRL privind practicile implementate de firma de audit în materie de independență, care confirmă, de asemenea, că a fost realizată o evaluare internă a respectării independenței.

 

Societatea menține politicile și procedurile de independență, în scris, care includ efectuarea unor verificări ale conformității independenței pe o bază anuală.

 • Fiecare profesionist trebuie să semneze o confirmare a independenței individuale la angajare și ori de câte ori este necesar. In plus, confirmări de independență similare sunt obținute de la noii angajați;
 • Tot personalul de conducere și toate pozițiile superioare trebuie să introducă toate informațiile legate de interesele financiare in sistemul de monitorizare de independență. Portofoliul fiecărei persoane este verificat comparativ cu o listă electronică a clienților de audit pentru a verifica dacă deținerile de interese financiare sunt permise în conformitate cu normele relevante referitoare la independență;
 • Toți profesioniștii trebuie să completeze un document cu privire la regulile de independență și;
 • Procesele de acceptare a clienților și ale misiunilor sunt folosite pentru a verifica dacă independența nu este afectată.

În plus față de monitorizarea continuă a conformității cu politicile de independență, inspecții de independență și proceduri de testare sunt efectuate.

O confirmare internă a respectării independenței de către angajații Societății a fost realizată la 31 decembrie 2017.

 

 1. Declarația Administratorului Lexexpert Audit SRL privind formarea continuă a auditorilor statutari,menționată la art.12 din legea nr.162/2017.

 

Politicile interne cer angajatilor să își mențină competențele tehnice și să respecte cerințele profesionale în conformitate cu reglementările aplicabile.

Angajații au la dispoziție un program de formare si dezvoltare profesionala complex, menit sa le satisfaca  cerintele de invatare continua, ale diverselor organisme profesionale.

Acest program se traduce intr-o curricula complexa de cursuri tehnice, soft sau specifice anumitor domenii, livrate prin diferite metode.

Angajații pot astfel participa la cursuri de învățare independenta, cursuri organizate în sistem clasic la nivel național, regional sau local și să ia parte la seminarii online în timp real.

De asemenea, îi încurajăm pe angajații noștri să fie la curent cu toate noutățile tehnice prin participarea la programe de training specifice unor domenii de activitate, conferințe, cât și prin consultarea unor buletine și publicații periodice.

Continuarea învățării este o politică cheie a Societății, având în vedere că acesta este un mijloc important de a dezvolta cunoștințele și de a menține și îmbunătăți calitatea serviciilor noastre.

 

 1. Informații privind baza de remunerare a partenerilor în firmele de audit.

 

Toți angajații, inclusiv partenerii, sunt supuși unui proces annual de stabilire a obiectivelor și evaluare a performanțelor. Fiecare partener este evaluat pe baza realizării obiectivelor agreate, stabilite pentru fiecare partener, în funcție de mai multe criterii relevante pentru rolul fiecăruia. calitate, expertiză, integritate, profesionalism, spirit antreprenorial, independenta și conformitate.

Societatea noastră are politici de compensare a partenerilor care sunt clare, simple și legate de procesul de evaluare a performanței. Aceste politici de compensare nu permit partenerilor de audit să fie remunerați pentru vânzarea serviciilor non-audit către clienții lor de audit.

 

 1. Politica auditorului statutar sau a firmei de audit în ceea ce privește rotația partenerilor-cheie de audit și a personalului în conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din regulamentul UE nr.537/2014.

 

Societatea mentine politici si proceduri privind rotatia partenerilor cheie de audit privind entitățile de interes public.

În conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din regulamentul UE nr.537/2014partenerii-cheie de audit responsabili cu derularea auditului statutar își încetează participarea la auditul statutar al entității auditate în cel mult șapte ani de la data desemnării lor. Aceștia nu pot participa din nou la auditul statutar al entității auditate decât după trecerea a trei ani de la încetarea menționată anterior.

Auditorul statutar sau firma de audit stabilește un mecanism corespunzător de rotație treptată a personalului implicat de cel mai mult timp în auditul statutar, incluzând cel puțin persoanele care sunt înregistrate ca auditori statutari.

Mecanismul de rotație treptată se aplică în etape, preferabil individual, și nu pentru toată echipa de misiune. Mecanismul trebuie să fie proporțional cu amploarea și complexitatea activității auditorului statutar sau a firmei de audit luând în considerare competența adecvată, capacitatea, volumul de muncă și disponibilitatea.

Auditorul statutar sau firma de audit trebuie să fie în măsură să demonstreze autorității competente că mecanismul este aplicat efectiv și este adaptat la amploarea și complexitatea activității auditorului statutar sau a firmei de audit.

 

 

 1. Informații despre cifra de afaceri totală a auditorului statutar sau a firmei de audit, defalcată pe elemente

 

Cifra de afaceri totala aferentă exercițiului financiar 2017 în valoare de 490.918 lei a fost publicată în situațiile financiare depuse la organul fiscal, din care:

-Venituri provenite din auditul statutar al situațiilor financiare anuale și consolidate ale entităților de interes puublic = 41.056 lei

-Venituri provenite din auditul statutar al situațiilor financiare anuale și consolidate al altor entități = 64.063 lei (inclusiv avansuri)

-Veniturile provenite din servicii care nu sunt de audit, prestate altor entități = 344.743 lei.

 

 

Cu respect,

Administrator  Drd.Jur.Ec. Aurelian Constantin

 

Prezentare introductiva:
In calitate de firma de audit care efectueaza audit statutar al conturilor anuale ale entitatilor de interes public, SC LEXEXPERT AUDIT SRL publica acest raport anual privind transparenta, in conformitate cu Capitolul 10, art. 46 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2008 (24 iunie 2008).

continue reading