Blog

Raport privind transparenta Lexexpert Audit SRL Galati


lexexpert audit

 

 

 1. Structura juridică a firmei de audit

Denumirea societății: LEXEXPERT AUDIT SRL

Societatea funcționează ca o societate cu răspundere limitată înființată în baza Legii societăților nr.31/1990 cu toate modificările și completările ulterioare.

Sediul social: Galati, str Navelor nr 8S1, judetul Galati

Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Galati: J17/11/2011.

Cod unic de înregsitrare fiscală: RO 27883213

Cod CAEN activitatea principală: 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanța in domeniul fiscal.

Nr.salariați: 4.

Capital social: 200 lei.

Asociații societății: Constantin Aurelian 100%

Societatea  Lexexpert     Audit SRL este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România si Corpului Expeților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

 

 1. Auditorul financiar sau firma de audit nu face parte dintr-o retea.

 

 1. Structura de guvernanță a firmei Lexexpert Audit SRL

 

Administratorul societății este Constantin Aurelian, director economic Toader Marina-stagiar anul 3 CAFR..

 

 1. Sistemul de control intern de calitate a auditorului financiar sau al firmei de audit

 

Societatea Lexexpert Audit SRL aplică politici și proceduri de control intern al calității bazate pe Standardul Internațional privind Controlul Calității (ISQC1), emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) precum și pe Codul de Etică pentru Profesioniștii Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili adoptat de CAFR și CECCAR.

 

 

Aceste politici și proceduri sunt incluse în Manualul de management al calității și Manualul de proceduri operaționale.

 

Societatea va adopta orice politici și proceduri suplimentare concepute să respecte regulile și standardele emise de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar („ASPAAS”) și de alte autorități de reglementare relevante, precum și cerințele legale și alte reglementări aplicabile.

 

Declarația Administratorului Lexexpert Audit SRL cu privire la eficacitatea funcționării sistemului de control intern de calitate:

 

Măsurile și procedurile care stau la baza sistemului de control al calității pentru Lexexpert Audit SRL, urmăresc să ofere un grad rezonabil de asigurare că serviciile de audit statutar efectuate de societatea noastră respectă legislația și reglementările în vigoare.

Datorită limitărilor sale inerente, sistemul de control al calității nu încearcă să ofere o asigurare absolută că ar putea fi prevenite și detectate toate potențialele neconformități cu legislația și reglementările în vigoare.

Administratorul societății a luat în considerare:

 • proiectarea și funcționarea sistemului de control al calității;
 • constatările în urma diferitelor programe de conformitate efectuate de către conducere, și
 • constatările în urma inspecțiilor autorităților de reglementare și, acțiunile ulterioare de monitorizare și/sau remediere.

Considerând toate aceste probe luate împreună, administratorul Lexexpert Audit SRL confirmă cu un grad rezonabil de asigurare că sistemele de control al calității din societatea noastră funcționează eficient.

 

 1. Data la care a avut loc cea mai recentă verificare a asigurării de calității:de la CAFR in 2013 si de la BQCert 2016.

 

 1. Lista cu angajamentele de audit statutar efectuate în cursul exercițiului financiar precedent, făcând distincție între entitățile de interes public, așa cum sunt definite la art.2 pct.12 din Legea nr.162/2017 și alte entități.
Tip Entitate Tip actionariat
Edilitar Salub Term SRL Macin jud Tulcea Public, Consiliul Local Macin
SSIF IFB FINWEST S.A. Arad Privat, diversi actionari
Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in Insolventa Public, Consiliul Judetean Constanta

 

 

 1. Declarația Administratorului Lexexpert Audit SRL privind practicile implementate de firma de audit în materie de independență, care confirmă, de asemenea, că a fost realizată o evaluare internă a respectării independenței.

 

Societatea menține politicile și procedurile de independență, în scris, care includ efectuarea unor verificări ale conformității independenței pe o bază anuală.

 • Fiecare profesionist trebuie să semneze o confirmare a independenței individuale la angajare și ori de câte ori este necesar. In plus, confirmări de independență similare sunt obținute de la noii angajați;
 • Tot personalul de conducere și toate pozițiile superioare trebuie să introducă toate informațiile legate de interesele financiare in sistemul de monitorizare de independență. Portofoliul fiecărei persoane este verificat comparativ cu o listă electronică a clienților de audit pentru a verifica dacă deținerile de interese financiare sunt permise în conformitate cu normele relevante referitoare la independență;
 • Toți profesioniștii trebuie să completeze un document cu privire la regulile de independență și;
 • Procesele de acceptare a clienților și ale misiunilor sunt folosite pentru a verifica dacă independența nu este afectată.

În plus față de monitorizarea continuă a conformității cu politicile de independență, inspecții de independență și proceduri de testare sunt efectuate.

O confirmare internă a respectării independenței de către angajații Societății a fost realizată la 31 decembrie 2017.

 

 1. Declarația Administratorului Lexexpert Audit SRL privind formarea continuă a auditorilor statutari,menționată la art.12 din legea nr.162/2017.

 

Politicile interne cer angajatilor să își mențină competențele tehnice și să respecte cerințele profesionale în conformitate cu reglementările aplicabile.

Angajații au la dispoziție un program de formare si dezvoltare profesionala complex, menit sa le satisfaca  cerintele de invatare continua, ale diverselor organisme profesionale.

Acest program se traduce intr-o curricula complexa de cursuri tehnice, soft sau specifice anumitor domenii, livrate prin diferite metode.

Angajații pot astfel participa la cursuri de învățare independenta, cursuri organizate în sistem clasic la nivel național, regional sau local și să ia parte la seminarii online în timp real.

De asemenea, îi încurajăm pe angajații noștri să fie la curent cu toate noutățile tehnice prin participarea la programe de training specifice unor domenii de activitate, conferințe, cât și prin consultarea unor buletine și publicații periodice.

Continuarea învățării este o politică cheie a Societății, având în vedere că acesta este un mijloc important de a dezvolta cunoștințele și de a menține și îmbunătăți calitatea serviciilor noastre.

 

 1. Informații privind baza de remunerare a partenerilor în firmele de audit.

 

Toți angajații, inclusiv partenerii, sunt supuși unui proces annual de stabilire a obiectivelor și evaluare a performanțelor. Fiecare partener este evaluat pe baza realizării obiectivelor agreate, stabilite pentru fiecare partener, în funcție de mai multe criterii relevante pentru rolul fiecăruia. calitate, expertiză, integritate, profesionalism, spirit antreprenorial, independenta și conformitate.

Societatea noastră are politici de compensare a partenerilor care sunt clare, simple și legate de procesul de evaluare a performanței. Aceste politici de compensare nu permit partenerilor de audit să fie remunerați pentru vânzarea serviciilor non-audit către clienții lor de audit.

 

 1. Politica auditorului statutar sau a firmei de audit în ceea ce privește rotația partenerilor-cheie de audit și a personalului în conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din regulamentul UE nr.537/2014.

 

Societatea mentine politici si proceduri privind rotatia partenerilor cheie de audit privind entitățile de interes public.

În conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din regulamentul UE nr.537/2014partenerii-cheie de audit responsabili cu derularea auditului statutar își încetează participarea la auditul statutar al entității auditate în cel mult șapte ani de la data desemnării lor. Aceștia nu pot participa din nou la auditul statutar al entității auditate decât după trecerea a trei ani de la încetarea menționată anterior.

Auditorul statutar sau firma de audit stabilește un mecanism corespunzător de rotație treptată a personalului implicat de cel mai mult timp în auditul statutar, incluzând cel puțin persoanele care sunt înregistrate ca auditori statutari.

Mecanismul de rotație treptată se aplică în etape, preferabil individual, și nu pentru toată echipa de misiune. Mecanismul trebuie să fie proporțional cu amploarea și complexitatea activității auditorului statutar sau a firmei de audit luând în considerare competența adecvată, capacitatea, volumul de muncă și disponibilitatea.

Auditorul statutar sau firma de audit trebuie să fie în măsură să demonstreze autorității competente că mecanismul este aplicat efectiv și este adaptat la amploarea și complexitatea activității auditorului statutar sau a firmei de audit.

 

 

 1. Informații despre cifra de afaceri totală a auditorului statutar sau a firmei de audit, defalcată pe elemente

 

Cifra de afaceri totala aferentă exercițiului financiar 2017 în valoare de 490.918 lei a fost publicată în situațiile financiare depuse la organul fiscal, din care:

-Venituri provenite din auditul statutar al situațiilor financiare anuale și consolidate ale entităților de interes puublic = 41.056 lei

-Venituri provenite din auditul statutar al situațiilor financiare anuale și consolidate al altor entități = 64.063 lei (inclusiv avansuri)

-Veniturile provenite din servicii care nu sunt de audit, prestate altor entități = 344.743 lei.

 

 

Cu respect,

Administrator  Drd.Jur.Ec. Aurelian Constantin

 

Prezentare introductiva:
In calitate de firma de audit care efectueaza audit statutar al conturilor anuale ale entitatilor de interes public, SC LEXEXPERT AUDIT SRL publica acest raport anual privind transparenta, in conformitate cu Capitolul 10, art. 46 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2008 (24 iunie 2008).

Acest raport privind transparenta prezinta modul de organizare al societatii noastre, sistemele de control al calitatii si modul in care aplicam dispozitiile Ordonantei privind auditul statutar ce deriva din Directiva a 8-a a Uniunii Europene privind auditul statutar.

Informatiile furnizate in acest raport se refera la data de 31 decembrie 2011.

Cuprins:

Prezentare introductiva
Statutul juridic si structura asociaţilor
Obiect de activitate
Conducerea firmei de audit
Sistemul intern de control al calitatii activitatii
Inspectie efectuata de CAFR privind asigurarea calitatii
Politicile societatii prvind independenta, pregatirea personalului si remunerarea acestuia
Informatii financiare legate de societate

Statutul juridic si structura asociatilor:
SC LEXEXPERT AUDIT SRL functioneaza ca o societate cu raspundere limitata si are ca asociat unic pe Constantin Aurelian.
Obiect de activitate :
SC LEXEXPERT AUDIT SRL. ofera servicii clientilor in domeniul auditului financiar.

SC LEXEXPERT AUDIT SRL.. este supusa legislatiei si reglementarilor profesionale din Romania. Este membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).
Conducerea firmei de audit:
Societatea este condusa de un administrator.
Administratorul societatii este Constantin Aurelian.
Administratorul reprezinta si administreaza societatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale.

Sistemul intern de control al calitatii activitatii:

Societatea aplica sistemul intern de control al calitatii stabilit si prezentat in Manualul Procedurilor. Acest sistem include politicile si procedurile care abordeaza responsabilitatile de conducere pentru sistemul de control al calitatii din cadrul firmei de audit, cerintele etice, acceptarea clientilor si a misiunilor si continuarea acestora, resursele umane, performanta in cadrul misiunilor si monitorizarea.

Sistemul intern de control al calitatii se refera la analiza de asigurare a calitatii misiunii. De asemenea societatea noastra este certificata in domeniul calitatii ISO 9001:2008.

Analiza de asigurare a calitatii misiunii:
Toate rapoartele legate de servicii de asigurare – inclusiv rapoarte de audit statutar asupra conturilor anuale consolidate ale entitatilor de interes public – sunt supuse unei analize de asigurare a calitatii misiunii inainte de emiterea raportului. Aceasta analiza este efectuata de catre un partener de audit al societatii, sau al unei firme membre CAFR, cu experienta si calificari profesionale suficiente si corespunzatoare.
O analiza de asigurare a calitatii misiunii cuprinde o revizuire a raportului de audit si a situatiilor financiare sau a altor informatii financiare care fac obiectul raportului, a planului de audit, a rezumatului procedurilor de audit, a documentelor de lucru selectate si a altor documente, dupa cum este cazul. Aceasta revizuire include si o discutie cu partenerul care conduce misiunea de audit, cu privire la aspectele semnificative identificate in timpul misiunii de audit sau de revizuire. In cazul in care riscul misiunii este evaluat ca fiind mai mare sau mult mai mare decat normal, este necesara o revizuire mult mai aprofundata de un partener de audit, inclusiv revizuirea documentelor de lucru corespunzatoare care se concentreaza asupra riscurilor identificate.
Raportul de audit poate fi emis numai daca cel care a efectuat analiza este multumit de rationamentul si concluziile exprimate de echipa de auditori de respectarea Standardelor Nationale de Audit, Standardele Internationale de Audit si alte reguli si regulemente relevante.
SC LEXEXPERT AUDIT SRL furnizeaza clientilor sai servicii independente, de calitate, castigandu-si reputatia pentru independenta, integritatea, conduita etica si obiectivitatea sa. SC LEXEXPERT AUDIT SRL promoveaza politicile de control al calitatii, inclusiv independenta, care cuprind standardele emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) care au fost, de asemenea, adoptate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).
Declaraţie a organismului administrativ sau de management asupra eficacităţii funcţionării sistemului

Conducerea societatii se declara multumita ca sistemul intern de asigurare a calitatii descris mai sus functioneaza eficient in ceea ce priveste obtinerea unei asigurari rezonabile ca societatea si personalul acesteia respecta standardele profesionale aplicabile si ca rapoartele de audit emise sunt corespunzatoare in circumstantele date.
Independenta, integritatea si obiectivitatea reprezinta stalpi de sustinere ai politicilor stabilite de SC LEXEXPERT AUDIT SRL. In consecinta evitam cu diligenta orice aparenta legata de un conflict de interese.
SC LEXEXPERT AUDIT SRL aplica politici si proceduri de protejare a datelor clientilor si fostilor clienti in conformitate cu standardele legale, de reglementare si profesionale si in masura ceruta de lege.

SC LEXEXPERT AUDIT SRL a implementat politici si proceduri cu privire la documentatia necesara care sta la baza rapoartelor emise in cadrul unui angajament. Politicile firmei de pastrare a materialelor de lucru in conformitate cu cerintele IFAC si CAFR.

Inspectie privind asigurarea calitatii efectuata de CAFR:
Fiind in primul an de activitate nu am fost inca obiectul inspectiei CAFR.
Entitatile pentru care societatea noastra a efectuat audit statutar aferent exercitiului financiar 2011 sunt:

SOCIETATI COMERCIALE
SC BRAICONF SA BRAILA
SC ACTINVEST SA BRASOV
SC DRUMURI SI PODURI SA GALATI
PROIECTE
SC MONDO CONSULT SRL BUZAU
SINDICATUL NATIONAL DE MEDIU “ECOLOGISTUL” BUCURESTI
SC SITCO SERVICE SRL CRAIOVA
SC MEDIA SAT SRL BUCURESTI
PRIMARIA SECTOR 2 BUCURESTI
Politicile societatii privind pregatirea personalului, remunerarea acestuia si independenta :

SC LEXEXPERT AUDIT SRL participa la un proces de pregatire continua cu tot personalul profesional
de audit. Programul de pregatire continua cuprinde participarea la cursuri organizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Toti auditorii statutari inregistrati respecta cerintele obligatorii suplimentare de continuare a pregatirii stabilite de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Remunerarea fiecarui partener al firmei de audit cuprinde doua elemente – compensarea functiei si compensarea performantei – ambele fiind legate de contributiile aduse in functiile respective. Compensarea functiei depinde de aria si impactul responsabilitatilor partenerilor respectivi. Compensarea performantei are legatura cu realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare an. Remunerarea se stabileste in functie de obiectivele prevazute pentru fiecare misiune. Acestea includ:

Calitatea muncii
excelenta in furnizarea serviciilor pentru clienti
cresterea veniturilor si profitabilitatii
calitatile de lider
respectarea si promovarea valorilor firmei
Fiecare profesionist trebuie sa semneze o declaratie de independenta in fiecare an.
Informatii financiare legate de societate:
In anul 2011 societatea a obtinut o cifra de afaceri de 110.292 lei din activitati de audit , servicii financiare conexe, avind platite la scadenta toate obligatiile fiscale catre bugetul consolidat al statului, bugetul local cit si toate taxele, cotizatiile catre organismele profesionale.